مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست


تاریخ :شهریور ۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیستدر دو جا می توان نماز واجب را نشسته خواند. مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست در دو جا می توان نماز واجب را نشسته خواند.مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست قدیر نیوز