اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند!


تاریخ :اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند!مفتی پیشین مصر در این باره اظهار داشت: این رقم بزرگی است اما هنگامی که آن را تحلیل و تجزیه کردیم، دریافتیم که این رقم تنها از پروردگار ناراحت هستند. اعلام آمار “کسانی که از پروردگار ناراحت” هستند! مفتی پیشین مصر در این باره اظهار داشت: این رقم …