آنچه که لقمان به پسرش آموخت


تاریخ :اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

آنچه که لقمان به پسرش آموخت
پسرم! چگونه مردم از آنچه وعده داده شده اند، نمى ترسند در حالى كه هر روز از [عمر] آنان كاسته مى شود؟!

آنچه که لقمان به پسرش آموخت

پسرم! چگونه مردم از آنچه وعده داده شده اند، نمى ترسند در حالى كه هر روز از [عمر] آنان كاسته مى شود؟!
آنچه که لقمان به پسرش آموخت

آپدیت نود ۳۲ بروز

car

دیدگاه ها مسدود شده اند .