۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشت


تاریخ :اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشتابن شهر آشوب در کتاب خود، بیست خصلت پسندیده رسول خدا (ص) قبل از بعثت را که صفات انبیاء محسوب می شود را برشمرده است. ۲۰ خصلتی که پیامبر (ص) قبل از بعثت داشت ابن شهر آشوب در کتاب خود، بیست خصلت پسندیده رسول خدا (ص) قبل …