تصویر ندارد

پسنر کسی است که ۱۰۰ روحانی آیین یهود را در کمپینی با نام «با مسلمانان» گردهم جمع کرده است. world press news خبر اسلامی