تصویر ندارد

هذیان گویی شبکه های وهابی درباره پیاده روی اربعین +فیلمشبکه های وهابی نیز تلاش می کنند حضور مسلمانان به ویژه اهل سنت در پیاده روی اربعین را به شدت محکوم کنند و آنها را اهل سنت گمراه معرفی نمایند! هذیان گویی شبکه های وهابی درباره پیاده روی اربعین +فیلم شبکه های وهابی نیز تلاش می …