تصویر ندارد

۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامیرهبران اسلامی اوگاندا از رئیس جمهور این کشور خواستند تا وزارتی به امور مسلمانان اختصاص دهد. ۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در انتظار تشکیل وزارت امور اسلامی رهبران اسلامی اوگاندا از رئیس جمهور این کشور خواستند تا وزارتی به امور مسلمانان اختصاص دهد.۱۰ میلیون مسلمانان اوگاندایی در …