ماجرای لگد زدن الاغ به شیخ رجبعلی خیاط


تاریخ :تیر ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ماجرای لگد زدن الاغ به شیخ رجبعلی خیاطهیچ ابتلایی نیست مگر به جهت لغزشی که از انسان صادرشده است و در هنگام ابتلائات باید تفکر کند که این از کدام لغزش گریبان گیر او شده است. ماجرای لگد زدن الاغ به شیخ رجبعلی خیاط هیچ ابتلایی نیست مگر به جهت لغزشی که از انسان صادرشده …