حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی کاشته شده


تاریخ :آذر ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی کاشته شدهحكم وضو و غسل با ناخن مصنوعی كه روی ناخن می كارند، چیست؟ در صورتی كه ناخن مصنوعی قابل كندن نباشد، چطور؟ حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی کاشته شده حكم وضو و غسل با ناخن مصنوعی كه روی ناخن می كارند، چیست؟ در صورتی كه …