تصویر ندارد

واکنش جمعیت علمای مسلمان لبنان به اجلاس کنفرانس اسلامیانتظار نداشتیم که سازمان همکاری در اجلاس خود تصمیم هایی را متناسب با فشارها و خطراتی که امت با آن مواجه است اتخاذ نماید واکنش جمعیت علمای مسلمان لبنان به اجلاس کنفرانس اسلامی انتظار نداشتیم که سازمان همکاری در اجلاس خود تصمیم هایی را متناسب با فشارها …