تصویر ندارد

بیانیه علمای بحرینی برای توقف اقدامات رژیم آل‌خلیفه علیه شیعیان۲۱۷ عالم مسلمان بحرینی در بیانیه‌ای خواستار توقف اقدامات حکومت آل‌خلیفه علیه شیعیان این کشور شدند. بیانیه علمای بحرینی برای توقف اقدامات رژیم آل‌خلیفه علیه شیعیان ۲۱۷ عالم مسلمان بحرینی در بیانیه‌ای خواستار توقف اقدامات حکومت آل‌خلیفه علیه شیعیان این کشور شدند.بیانیه علمای بحرینی برای توقف …