تصویر ندارد

نشست فرهنگی با موضوع پیامبر (ص) در موریتانی برگزار شدنشست فرهنگی «پیامبر اسوه ما است؛ یاری او وظیفه ما است» در کشور آفریقایی موریتانی برگزار شد. نشست فرهنگی با موضوع پیامبر (ص) در موریتانی برگزار شد نشست فرهنگی «پیامبر اسوه ما است؛ یاری او وظیفه ما است» در کشور آفریقایی موریتانی برگزار شد.نشست فرهنگی با …