تاریخ سلفیت آمیخته با خون مسلمین است


تاریخ :اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تاریخ سلفیت آمیخته با خون مسلمین استاستاد دانشگاه الازهر تاکید کرد که حزب سلفی النور مصر به دنبال فاسد کردن مبانی فکری الازهر است. تاریخ سلفیت آمیخته با خون مسلمین است استاد دانشگاه الازهر تاکید کرد که حزب سلفی النور مصر به دنبال فاسد کردن مبانی فکری الازهر است.تاریخ سلفیت آمیخته با خون مسلمین است …