تصویر ندارد

ستارگان آسمان فقاهت(۵۴)/عالمی که آثار علمی خود را با شعر می سرودابومحمد حسن بن علی، ملقب به تقی ‌الدین، معروف به ابن داوود 5 جمادی الثانی‌ ۶۴۷ ق متولد شد. ستارگان آسمان فقاهت(۵۴)/عالمی که آثار علمی خود را با شعر می سرود ابومحمد حسن بن علی، ملقب به تقی ‌الدین، معروف به ابن داوود 5 …