عبرتها دلیلی بر خالق عالم


تاریخ :بهمن ۲۰, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

امام صادق (ع) فرمود که: ای مفضل! اول عبرتها و دلیل‌ها بر صانع عالم تعالی شانه تهیه و نظام این عالم است و تالیف اجزاء و نسق آن بر وجه کمال، زیرا که اگر تامل کنی در این عالم به فکر خود و تمیز کنی به عقل خود… خبر دانشجویی اسکای نیوز