تصویر ندارد

آسان‌ترین روزه در بین ادیان الهی مربوط به کدام دین است؟تنها مسلمانان، مسیحیان و یهودیان نیستند كه روزه می‌گیرند، بلكه حتی آئین‌های غیرالهی نیز روزه و ریاضت‌های جسمی را برای تربیت جسم و روح پیروان خود ضروری می‌دانند. آسان‌ترین روزه در بین ادیان الهی مربوط به کدام دین است؟ تنها مسلمانان، مسیحیان و یهودیان نیستند …