تصویر ندارد

درآمد فروش نفیس‌ترین قرآن ایران برای ساخت پرورشگاه هزینه می‌شوداين قرآن نفيس مزين به هنر ايرانی و اسلامی بوده و ارزش کنونی آن ٦ ميليارد تومان تخمين زده می‌شود. درآمد فروش نفیس‌ترین قرآن ایران برای ساخت پرورشگاه هزینه می‌شود اين قرآن نفيس مزين به هنر ايرانی و اسلامی بوده و ارزش کنونی آن ٦ ميليارد …