تصویربرداری از نسخه قرآن ۵۰۰ ساله


تاریخ :آذر ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تصویربرداری از نسخه قرآن ۵۰۰ سالهمراحل تصویربرداری از یک نسخه قرآن قدیمی ۵۰۰ ساله مربوط به دوره عثمانی در ترکیه به اتمام رسید. تصویربرداری از نسخه قرآن ۵۰۰ ساله مراحل تصویربرداری از یک نسخه قرآن قدیمی ۵۰۰ ساله مربوط به دوره عثمانی در ترکیه به اتمام رسید.تصویربرداری از نسخه قرآن ۵۰۰ ساله