دولت میانمار به آزار مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد


تاریخ :دی ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دولت میانمار به آزار مسلمانان روهینگیا اعتراف کرددولت میانمار هرچند تلویحاً اما سرانجام به آزار مسلمانان روهینگیایی اعتراف کرد. دولت میانمار به آزار مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد دولت میانمار هرچند تلویحاً اما سرانجام به آزار مسلمانان روهینگیایی اعتراف کرد.دولت میانمار به آزار مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد