شیخی که ناصر الدین شاه برسر مزار او حاضر شد


تاریخ :اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شیخی که ناصر الدین شاه برسر مزار او حاضر شدالآن فرصت خوبی است که شما شیخ العراقین را برای رسیدگی املاک به عتبات بفرستید. شیخی که ناصر الدین شاه برسر مزار او حاضر شد الآن فرصت خوبی است که شما شیخ العراقین را برای رسیدگی املاک به عتبات بفرستید.شیخی که ناصر الدین شاه برسر مزار …