امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد


تاریخ :فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کردروزنامه “العکاظ”، سعودی به توهین یکی از امامان جماعت وهابیت به نماز گزاران و چارپا خواندن آنها، اعتراف کرد. امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد روزنامه “العکاظ”، سعودی به توهین یکی از امامان جماعت وهابیت به نماز گزاران و چارپا خواندن آنها، …