تصویر ندارد

برگزاری اولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در قم +تصاویراولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در مدرسه ویژه اتباع مهاجرین افغانستانی در استان قم برگزار شد. برگزاری اولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در قم +تصاویر اولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در مدرسه ویژه اتباع مهاجرین افغانستانی در استان قم برگزار شد.برگزاری اولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در …