تصویر ندارد

نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروشسروش اعتقادی به وحی به عنوان پیام الهی به واسطه یا با واسطه جبرئیل ندارد و آن را برگرفته از تجربه شخصی تحت تأثیر عوامل محیطی و جسمانی و فرهنگی زمان خویش می‌داند نقدی بر یادداشت “محمد(ص)؛ راوی رؤیاهای رسولانه” عبدالکریم سروش سروش اعتقادی به وحی به …