دستگیری ۳۰ طلبه دینی


تاریخ :خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دستگیری ۳۰ طلبه دینیاشغالگران صهیونیست در روستای الصوانه به جای مجدی ابو غزاله که در خانه حضور نداشت خانواده اش را برای بازجویی بازداشت کردند. دستگیری ۳۰ طلبه دینی اشغالگران صهیونیست در روستای الصوانه به جای مجدی ابو غزاله که در خانه حضور نداشت خانواده اش را برای بازجویی بازداشت کردند.دستگیری ۳۰ طلبه دینی دانلود …