۱۰دقیقه خلوت با خدا


تاریخ :بهمن ۱۲, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

خداوند ما را بزرگ آفریده است و برای ما نقشه دارد. امیدوارم او را و افعالش را بپذیریم. فانتزی