گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه!


تاریخ :خرداد ۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه!انسان مومن باید عبد درگاه معبود یکتا باشد و به نوعی همیشه خود را در محضر خداوند بداند گریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه! انسان مومن باید عبد درگاه معبود یکتا باشد و به نوعی همیشه خود را در محضر خداوند بداندگریه مرحوم مقدس در مقابل فرستاده شاه! …