نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگی


تاریخ :اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگیدفاتر آیات عظام شبیری‌زنجانی، مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی و بیات‌زنجانی در استفتایی به طور جداگانه در مورد خمس مبلغ صندوق خانگی پاسخ دادند. نظر مراجع درباره خمس پس‌انداز در صندوق‌ خانگی دفاتر آیات عظام شبیری‌زنجانی، مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی و بیات‌زنجانی در استفتایی به طور جداگانه در مورد خمس مبلغ صندوق خانگی …