دفاع از لبنان وظیفه هر مسلمان و مسیحی است


تاریخ :تیر ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دفاع از لبنان وظیفه هر مسلمان و مسیحی استلبنان همچنان در معرض طوفان است و انفجارهای تروریستی مختلفی که این کشور را هدف قرار داده، به دنبال برهم زدن ثبات این کشور و ایجاد تنش در صفوف اقشار مختلف آن است. دفاع از لبنان وظیفه هر مسلمان و مسیحی است لبنان همچنان در معرض طوفان …