تصویر ندارد

تنها امام جماعت شیعه که مسجدالحرام به خود دیده است +عکستنها امام جماعت شیعه كه مسجدالحرام به خود دیده، مرحوم سید شرف‏ الدین است. تنها امام جماعت شیعه که مسجدالحرام به خود دیده است +عکس تنها امام جماعت شیعه كه مسجدالحرام به خود دیده، مرحوم سید شرف‏ الدین است.تنها امام جماعت شیعه که مسجدالحرام به …