تصویر ندارد

آمریکایی‌ها و عربستان سعودی به خود و دنیا دروغ نگویندنفاق، دورویی و دوگانگی شخصیت و ظاهر و باطن است و در برابر مومن موحد قرار دارد که ظاهر و باطن او یکی است. آمریکایی‌ها و عربستان سعودی به خود و دنیا دروغ نگویند نفاق، دورویی و دوگانگی شخصیت و ظاهر و باطن است و در …