زمانی که کشتار و گردنکشی جزء اصول حکومت می شود


تاریخ :تیر ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :اصول دین
تصویر ندارد

زمانی که کشتار و گردنکشی جزء اصول حکومت می شودزمانی بر مردم خواهد آمد که جز از راه کشتار و گردنکشی به حکومت نمی‌رسند و جز از طریق غصب و بخل بی نیاز نمی‌شوند. زمانی که کشتار و گردنکشی جزء اصول حکومت می شود زمانی بر مردم خواهد آمد که جز از راه کشتار و …