تصویر ندارد

سیزدهمین دوره اعتکاف رمضانیه دانشجویان تهران +پوسترسیزدهمین دوره اعتکاف دانشجویان و دانش آموختگان شهر تهران از تاریخ ۹ الی ۱۱ تیرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. سیزدهمین دوره اعتکاف رمضانیه دانشجویان تهران +پوستر سیزدهمین دوره اعتکاف دانشجویان و دانش آموختگان شهر تهران از تاریخ ۹ الی ۱۱ تیرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار …