ماه رمضان درمالزی و اندونزی


تاریخ :تیر ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ماه رمضان درمالزی و اندونزیبا وجودی که بیش از نیمی از مردم کشور مالزی را مسلمانان تشکیل می دهند اما غیرمسلمانان در این کشور بسیارند و در رمضان سعی می کنند ضمن نگه داشتن حرمت مسلمانان آنها را همراهی کنند. ماه رمضان درمالزی و اندونزی با وجودی که بیش از نیمی از مردم کشور مالزی …