افرادی که حضرت عیسى(ع) به حال آنها غبطه می خورد


تاریخ :فروردین ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

افرادی که حضرت عیسى(ع) به حال آنها غبطه می خوردضرت عيسى (ع) درحدیثی، جایگاه جایگاه فروتنان و اصلاح دهندگان درقیامت را بیان نمودند. افرادی که حضرت عیسى(ع) به حال آنها غبطه می خورد ضرت عيسى (ع) درحدیثی، جایگاه جایگاه فروتنان و اصلاح دهندگان درقیامت را بیان نمودند.افرادی که حضرت عیسى(ع) به حال آنها غبطه می …