دفاع از لبنان وظیفه هر مسلمان و مسیحی است


تاریخ :تیر ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دفاع از لبنان وظیفه هر مسلمان و مسیحی استلبنان همچنان در معرض طوفان است و انفجارهای تروریستی مختلفی که این کشور را هدف قرار داده، به دنبال برهم زدن ثبات این کشور و ایجاد تنش در صفوف اقشار مختلف آن است. دفاع از لبنان وظیفه هر مسلمان و مسیحی است لبنان همچنان در معرض طوفان …

عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است


تاریخ :خرداد ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر استامام صادق علیه السلام ، حرکت رفع نیاز مسلمان را از هفتاد طواف برتر دانستند. عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است امام صادق علیه السلام ، حرکت رفع نیاز مسلمان را از هفتاد طواف برتر دانستند.عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است …

تقلید از علمای دین حرام است! +فیلم


تاریخ :اسفند ۳, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اهل سنت برای تعیین مرزهای اعتقادی خود با سلفی ها، خود را “جماعت مقلّد” و سلفی ها را “غیر مقلّد” نامگذاری کرده اند. بدین معنی که هرگاه کسی ادعای اسلام داشته باشد ولی با تقلید از علمای دین مخالفت کند، سلفی بودن او پرواضح است. عکس های داغ جدید تکست آهنگ