واکنش میرزای قمی به جهالت اهالی یک روستا!


تاریخ :خرداد ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

واکنش میرزای قمی به جهالت اهالی یک روستا!
بهترین سرمایه برای انسان داشتن علم است که اگر همراه با عمل باشد موجب سعادت در دو جهان می‌گردد و در مقابل آن جهل است که البته جاهل بیش از اینکه به خودش آسیبی برساند، اطرافیان خود را اذیت می کند و گاهی در مقابل جاهل کاری جز سکوت نمی توان کرد.

واکنش میرزای قمی به جهالت اهالی یک روستا!

بهترین سرمایه برای انسان داشتن علم است که اگر همراه با عمل باشد موجب سعادت در دو جهان می‌گردد و در مقابل آن جهل است که البته جاهل بیش از اینکه به خودش آسیبی برساند، اطرافیان خود را اذیت می کند و گاهی در مقابل جاهل کاری جز سکوت نمی توان کرد.
واکنش میرزای قمی به جهالت اهالی یک روستا!

خبرگزاری اصفحان

دیدگاه ها مسدود شده اند .