نماز و روزه ای که تا چهل شبانه مقبول نیست


تاریخ :بهمن ۱۳, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

خداوند نماز آنکه به پدر و مادر خویش با نگاه خشمگینانه بنگرد، هر چند در حق وی ستم روا داشته باشند، نمی پذیرد.

world press news

ابزار رسانه

دیدگاه ها مسدود شده اند .