آیا خوابیدن در شب قدر حرام است/ در شب قدر چه عملی را انجام دهیم؟
احاديثى كه علم را برتر از عبادت مى‏دانند، تضعيف يا انكار نقش سازنده عبادت نيست؛ بلكه تأكيد بر همراه ساختن عبادت با علم و بر حذر داشتن از عبادتِ ناآگاهانه است كه نه تنها بى‏ ارزش، بلكه خطرآفرين است.

آیا خوابیدن در شب قدر حرام است/ در شب قدر چه عملی را انجام دهیم؟

احاديثى كه علم را برتر از عبادت مى‏دانند، تضعيف يا انكار نقش سازنده عبادت نيست؛ بلكه تأكيد بر همراه ساختن عبادت با علم و بر حذر داشتن از عبادتِ ناآگاهانه است كه نه تنها بى‏ ارزش، بلكه خطرآفرين است.
آیا خوابیدن در شب قدر حرام است/ در شب قدر چه عملی را انجام دهیم؟

wolrd press news

دیدگاه ها مسدود شده اند .